Nakupujte ONLINE!

Obchodné podmienky

Spoločnosť motogp, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.motogregyplyn.sk vydáva

 


Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.motogregyplyn.sk

 

(ďalej aj len ako “Všeobecné obchodné podmienky“)

 

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj len ako “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou motogp, s. r. o. ako Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je Kupujúcim podľa týchto VOP tovaru predávaného v internetovom obchode www.motogregyplyn.sk.
 2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou motogp, s. r. o. a kupujúcim sa riadia:
  - týmito VOP,
  - kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká momentom, kedy potvrdenie záväznej objednávky Kupujúceho vystavené Predávajúcim dôjde Kupujúcemu,
  - inými zmluvami uzatvorenými medzi spoločnosťou motogp, s. r. o. a Kupujúcim, a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci a Kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dokumentoch, ktoré sú medzi nimi platne uzatvorené, upraviť práva a povinnosti inak ako sú stanovené v týchto VOP.
 4. V prípade rozporov medzi spoločnosťou motogp, s. r. o. a Kupujúcim takto uzatvorených kúpnych zmlúv alebo iných dokumentov, platí vždy dohoda v neskoršie uzatvorenej kúpnej zmluve alebo inom dokumente. Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2013.


motogp, s. r. o.

Ján Hrehor, konateľ

 

motogp, s. r. o.

sídlo: Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 350 681

DIČ: 2022113984

zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 16367/R

konajúca prostredníctvom: Ján Hrehor, konateľ

 

(ďalej aj len ako “Predávajúci“)

 

a

 

Kupujúci, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila na diaľku s Predávajúcim elektronickou poštou kúpnu zmluvu o kúpe tovaru.


(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj len ako “Zmluvné strany“)

 

Medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká uzatvorením kúpnej zmluvy zmluvný vzťah.

 

Článok 1

Definície

 

1.1 Tovarom sa na účely týchto VOP rozumie tovar ponúkaný na predaj v internetovom obchode www.motogregyplyn.sk. Ak ide o dopyt po tovare nezvyčajných špecifických parametrov, Kupujúci má možnosť kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť sa s ním na objednaní príslušného tovaru u výrobcu a ďalších špecifických podmienkach ich obchodu. Takéto špeciálne dojednanie kúpy a predaja medzi Predávajúcim a Kupujúcim nie je predajom cez internetový obchod www.motogregyplyn.sk, a teda sa na neho nevzťahujú špeciálne ustanovenia platné len pre zásielkový predaj.

 

1.2 Písomná forma dokumentov – najmä formou elektronickej pošty, t.j. e-mailom, prostredníctvom serveru internetového obchodu www.motogregyplyn.sk alebo iných súvisiacich serverov, ale aj adresovaného listu alebo adresovanej tlačoviny.

 

1.3 Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto - všetky dokumenty sa doručujú do miesta, ktoré si Zmluvné strany určili ako kontaktné miesto v kúpnej zmluve (resp. kontaktné údaje uvedené v potvrdení objednávky), inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby. Kontaktné miesto Predávajúceho je miesto prevádzky spoločnosti uvedené v kontaktných údajoch na internetovej stránke www.motogregyplyn.sk.

 

1.4 Kúpna zmluva - vzniká dôjdením bezvýhradného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy Kupujúcemu, t.j. momentom dôjdenia záväzného potvrdenia Objednávky Kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie sa považuje až e-mailové potvrdenie, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky Kupujúcim. Potvrdenie objednávky vykoná Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Elektronické potvrdenie objednávky obsahuje základné náležitosti, a to na špecifikáciu

1.4.1 Predávajúceho: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, miesto prevádzky ako kontaktné miesto

1.4.2 Kupujúceho:

a) Právnická osoba: názov, sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail

b) Fyzická osoba: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, e-mail

1.4.3 Predmetu kúpy:

a) jednoznačné označenie , t. j. celý názov produktu s uvedením jeho typu a veľkosti,

b) množstvo požadovaných kusov produktov,

c) vybraný spôsob odberu,

d) dodacia doba, ktorá sa riadi ustanoveniami čl. 5 týchto VOP o dodacích podmienkach,

e) adresu pre dodanie tovaru.

 

 

Článok 2

Registrácia Kupujúceho

 

2.1 Do databázy zákazníkov sa Kupujúci môže zaregistrovať pomocou vyplnenia registračného formuláru na stránke internetového obchodu www.motogregyplyn.sk pod odkazom z názvom “Vytvoriť účet“ alebo priamo v “Pokladni“ pri kúpe tovaru. Pre zaregistrovaných zákazníkov plynú výhody určené aktuálnou ponukou.

 

2.2 Ak si Kupujúci po zobrazení “Pokladne“ vyberie možnosť pokračovať v nákupe bez registrácie, je následne povinný vyplniť fakturačné údaje, ktoré od neho systém internetového obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú určené iba pre vnútornú potrebu systému internetového obchodu a bude s nimi nakladené v súlade s ustanovením 11.2 VOP.

 

 

Článok 3

Záväzné objednávky

 

3.1 Predávajúci prijíma záväzné objednávky (ďalej aj len ako “Objednávka“) na dodávku tovaru od Kupujúceho spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku VOP.

 

3.2 Kupujúci zasiela Objednávku písomne prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického formulára záväznej objednávky na internetovej stránke www.motogregyplyn.sk. Po potvrdení Objednávky v poslednom kroku objednávacieho formulára s názvom Potvrdenie objednávky bude objednávka Kupujúceho zaregistrovaná v systéme internetového obchodu www.motogregyplyn.sk. Predávajúci následne odošle potvrdenie Objednávky. Dôjdením potvrdenia Objednávky Kupujúcemu vzniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP, reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

 

3.3 Kupujúci záväzným objednaním tovaru v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami zároveň vyhlasuje, že si je plne vedomí, že pri nákupe dielov do motora Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru po jeho prevzatí (nainštalovaní do zariadenia), a to z dôvodu, že diely do motora sú určené výhradne na účely ich profesionálneho využitia pretekármi, ich životnosť sa predpokladá na hodiny používania a závisí od mnohých ďalších podmienok ich používania, pričom záruka je z týchto dôvodov vylúčená už výrobcom (viď odsek 8.4).

 

3.3 Objednávka zaväzuje Predávajúceho dodať tovar až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany Predávajúceho. Ak nemôže Predávajúci dodať písomne objednaný tovar v požadovanom množstve alebo termíne, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď po prijatí Objednávky a medzi Predávajúcim a Kupujúcim musí byť písomne dohodnutý náhradný spôsob plnenia. Kupujúci môže zrušiť Objednávku výhradne písomnou formou. Ak bol už medzitým tovar expedovaný, nie je možné prijatú písomnú Objednávku zrušiť. Kupujúci je v takomto prípade povinný tovar odobrať a zaplatiť za takýto tovar dohodnutú cenu.

 

 

Článok 4

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

4.1 Podkladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Objednávka Kupujúceho odoslaná vyplnením a odoslaním objednávacieho formulára v Pokladnici.

 

4.2 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom, keď potvrdenie Objednávky Predávajúcim dôjde Kupujúcemu.

 

 

Článok 5

Dodacie podmienky

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v súlade so záväznou objednávkou a týmito VOP. Dodacia adresa je adresa uvedená na Objednávke tovaru. Ak pri voľbe doručenia tovaru Kupujúci zvolí možnosť na dobierku, doručenie tovaru zabezpečuje Predávajúci tým, že tovar odovzdá na prepravu ním vybranému prepravcovi. Ak si Kupujúci zvolí možnosť osobné prevzatie, Kupujúci je povinný si prísť tovar vyzdvihnúť na kontaktné miesto Predávajúceho.

 

5.2 Dodacia lehota uvedená pri ponúkanom tovare je len odhadovaná a informatívna. Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je pri väčšine tovaru do 20 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim v závislosti od charakteru tovaru. Ak by bol predpoklad, že dodacia lehota presiahne 20 pracovných dní, Predávajúci kontaktuje Kupujúceho a dojedná s ním špeciálne podmienky ohľadom dodacej lehoty. Doručovateľom je prepravca vybraný Predávajúcim. Cena za dopravu je vyčíslená v nákupnom košíku pri sumarizácií objednávky.

 

5.3 Všetky potrebné doklady k tovaru, sú pribalené v balení spolu s tovarom. Kupujúci je povinný si tovar odoslaný na dobierku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

 

5.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či je zásielka úplná a nepoškodená. Ak zistí, že je zásielka poškodená alebo otvorená, tovar z tohto dôvodu od prepravcu odmietne prebrať. Ak zistí, že zásielka má zjavne poškodený obsah prepravou alebo došlo k úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zjavné pri jeho dodaní, bezodkladne uplatní reklamáciu u prepravcu, v súlade s Reklamačným poriadkom prepravcu.

 

5.5 Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady. Všetky zistené vady je Kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.

 

5.6 V prípade, že objednaný a odoslaný tovar nie je prebraný a vráti sa Predávajúcemu, jedná sa o podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a Predávajúcemu tak vzniká právo na náhradu škody podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

5.7 V prípade, ak Predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom VOP alebo potvrdenou Objednávkou z dôvodov vyššej moci, lehota dodania tovaru sa primerane predĺži o dobu trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, ak to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti Kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie Predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar Kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie Predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

 

 

 

Článok 6

Cenové podmienky

 

6.1 Ceny tovarov sa riadia cenou uvedenou pri tovare na internetovej stránke obchodu, platnou ku dňu Objednávky. Celková cena zahŕňa cenu tovaru a dopravné v súlade s týmito VOP.

 

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad prípadne vysokú poistnú sumu tovaru.

 

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo poskytovať zľavy na tovar podľa vlastného uváženia, pričom ich platnosť nastáva vždy dňom ich uverejnenia na internetovej stránke.

 

6.4 Predávajúci môže poskytovať pomerné vernostné zľavy podľa ním vopred stanovených podmienok.

 

 

Článok 7

Výhrada vlastníctva

 

7.1 Tovar zostáva majetkom spoločnosti motogp, s. r. o. až do úplného uhradenia jeho kúpnej ceny Kupujúcim.

 

 

Článok 8

Záručné podmienky

 

8.1 Predávajúci zaručuje správne množstvo a druh dodaného tovaru.

 

8.2 Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare, vzniknuté vonkajšími vplyvmi, napr. nesprávnou manipuláciou, používaním, podmienkami prepravy a skladovania, stratou tovaru, jeho odcudzením, živelnou udalosťou a pod. po prevzatí tovaru Kupujúcim.

 

8.3 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorým sú diely na motocykel alebo diely do motora, ak akýkoľvek servis zariadenia, v ktorom sú nainštalované, nebol vykonaný v odbornom servise, pričom v prípade pochybností dôkazné bremeno o mieste vykonania servisu leží na Kupujúcom.

 

8.4 Predávajúci nezodpovedá v záručnej dobe za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru (ide najmä o diely do motora), ktorého životnosť sa predpokladá na hodiny používania a závisí od mnohých ďalších podmienok ich používania, pričom záruka je vylúčená už výrobcom. Prevzatím tovaru sa v tomto prípade rozumie riadne nainštalovanie tovaru do príslušného zariadenia v odbornom servise.

 

8.5 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že dohodnutým predmetom dodávky je tovar, ktorý nespĺňa všetky kvalitatívne požiadavky alebo je poškodený, ak je predaný s primeranou zľavou a Kupujúci bol na túto skutočnosť upozornený.

 

 

Článok 9

Reklamácie

 

9.1 Kupujúci má v rámci záručných podmienok nárok reklamovať tovar, ak nie je dodaný v zodpovedajúcom množstve, druhu alebo preukázateľne nespĺňa požadované kvalitatívne parametre.

 

9.2 Reklamáciu množstva a zjavných vád si musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho ihneď po prevzatí tovaru písomne elektronickou poštou vo forme odpovede na potvrdenie objednávky Predávajúcim s uvedením premetu dôvodu reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu zaslať spolu s pokladničným dokladom Predávajúcemu. V tej istej lehote môže Kupujúci tovar priniesť na kontaktné miesto spoločnosti. Neskoršie reklamácie tovaru, ktorý bol prevzatý bez výhrad nebudú uznané. Ak je vadná len časť z doručeného tovaru, neoprávňuje to Kupujúceho na vrátenie celej dodávky.

 

9.3 Ostatné vady reklamuje Kupujúci písomne ihneď ako ich zistí. Reklamáciu si môže Kupujúci uplatniť písomne na kontaktnú e-mailovú adresu alebo adresovaným listom zaslaným na kontaktnú adresu alebo aj osobne v mieste prevádzky. Podmienkou je priloženie príslušného pokladničného dokladu alebo iného daňového dokladu a vadného tovaru.

 

9.4 Ak zistí Kupujúci vadu tovaru, je povinný bezodkladne prerušiť jeho ďalšie užívanie a reklamovať ho u Predávajúceho. O výsledku reklamačného konania je Kupujúci informovaný ihneď po jeho ukončení. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od termínu jej prijatia.

 

9.5 V prípade oprávnenej reklamácie množstva alebo druhu dodaného tovaru je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu dodaný chýbajúci tovar na náklady Predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie kvality tovaru je Kupujúcemu podľa situácie ponúknutá primeraná zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád tovaru (napr. oprava) alebo výmena vadného tovaru za tovar bez vád. V závažných prípadoch môže Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade neoprávnenej reklamácie je Predávajúci oprávnený požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením reklamácie.

 

 

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

 

10.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej aj len ako “Zákon o zásielkovom predaji“) má Kupujúci spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne na mieste prevádzky spoločnosti. Keďže ide o právo špecifické pre zásielkový predaj, nevzťahuje sa na špeciálne dojednanie kúpy a predaja tovaru v zmysle bodu 1.1 týchto VOP.

 

10.2 Tovar je Kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, Predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Kúpna cena vrátane nákladov, ktoré Kupujúci spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, bude vrátená Kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci spotrebiteľ.

 

10.3 Predávajúci nie je povinný po uplynutí lehoty 7 pracovných dní, stanovenej Zákonom o zásielkovom predaji, prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

 

 

 

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 

11.1 Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú zachovávať dôvernosť informácií, týkajúcich sa vzájomného zmluvného vzťahu.

 

11.2 Ochrana osobných údajov – Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci spracovával jeho osobné údaje získané pri obchodnom styku v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, pre účely obchodnej komunikácie s Kupujúcim a zabezpečenie prepravných služieb, a to v nevyhnutne nutnom rozsahu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje Kupujúceho získané pri obchodnom styku považovať za dôverné, príjme opatrenia proti neoprávnenému prístupu k týmto údajom, na zabránenie ich zneužitia a nebude ich odovzdávať tretím osobám (s výnimkou prepravcom tovarov v nevyhnutnom rozsahu). Zmeny údajov Kupujúci, s ktorým je uzatvorená zmluva oznámi Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie VOP. Platnosť týchto VOP sa ruší vydaním nových VOP.