Nakupujte ONLINE!

Reklamačný poriadok

Spoločnosť motogp, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.motogregyplyn.sk vydáva

 

Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.motogregyplyn.sk

 

(ďalej aj len ako “Reklamačný poriadok“)

 

 

Tento reklamačný poriadok upravuje postupy podania sťažnostní a reklamácií (ďalej aj len ako “Reklamácia“) zo strany Kupujúceho a postup pri ich riešení.

 

 

Článok 1

Definície

 

1.1 Pojem Kupujúci a Predávajúci sa riadi ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.motogregyplyn.sk (ďalej aj len ako “VOP“).

 

1.2 Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

1.3 Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

 

1.4 Tovarom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie tovar ponúkaný na predaj v internetovom obchode www.motogregyplyn.sk. Ak ide o dopyt po tovare nezvyčajných špecifických parametrov, Kupujúci má možnosť kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť sa s ním na objednaní príslušného tovaru u výrobcu a ďalších špecifických podmienkach ich obchodu. Takéto špeciálne dojednanie kúpy a predaja medzi Predávajúcim a Kupujúcim nie je predajom cez internetový obchod www.motogregyplyn.sk, a teda sa na neho nevzťahujú špeciálne ustanovenia platné len pre zásielkový predaj.

 

1.5 Písomná forma dokumentov – najmä formou elektronickej pošty, t.j. e-mailom, prostredníctvom serveru internetového obchodu www.motogregyplyn.sk alebo iných súvisiacich serverov, ale aj adresovaného listu alebo adresovanej tlačoviny.

 

1.6 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Uplatňuje sa podľa VOP internetového obchodu www.motogregyplyn.sk a tohto Reklamačného poriadku.

 

1.7 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

1.8 Miesto uplatnenia reklamácie je v súlade s kontaktnými údajmi uvedenými na internetovej stránke www.motogregyplyn.sk sídlo alebo prípadne miesto prevádzky spoločnosti.

 

 

Článok 2

Právo na uplatnenie reklamácie

 

2.1 Vady tovaru reklamuje Kupujúci písomne ihneď ak ich zistí.

 

2.2 Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 

2.3 Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

2.4 Kupujúci je povinný servisovať zariadenie, v ktorom je nainštalovaný tovar, len odbornom servise v súlade s VOP.

 

2.5 Ak zistí Kupujúci vadu tovaru, je povinný bezodkladne prerušiť jeho ďalšie užívanie a reklamovať ho u Predávajúceho. O výsledku reklamačného konania je Kupujúci informovaný ihneď po jeho ukončení. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od termínu jej prijatia.

 

2.6 V prípade oprávnenej reklamácie množstva alebo druhu dodaného tovaru je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu dodaný chýbajúci tovar na náklady Predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie kvality tovaru je Kupujúcemu podľa situácie ponúknutá primeraná zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád tovaru (napr. oprava) alebo výmena vadného tovaru za tovar bez vád. V závažných prípadoch môže Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade neoprávnenej reklamácie je Predávajúci oprávnený požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením reklamácie.

 

 

Článok 3

Miesto uplatnenia reklamácie

 

3.1 Reklamáciu si môže Kupujúci uplatniť písomne na kontaktnú e-mailovú adresu alebo adresovaným listom zaslaným na kontaktné miesto alebo aj osobne mieste prevádzky uvedeného v kontaktných údajoch na internetovej stránke www.motogregyplyn.sk. Podmienkou je priloženie pokladničného bloku alebo iného daňového dokladu a vadného tovaru.

 

3.2 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra alebo pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

 

 

Článok 4

Zodpovednosť Predávajúceho

 

4.1 Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

4.2 Reklamáciu množstva a zjavných vád si musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho ihneď po prevzatí tovaru písomne elektronickou poštou vo forme odpovede na potvrdenie objednávky Predávajúcim s uvedením premetu dôvodu reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu zaslať spolu s faktúrou Predávajúcemu. V tej istej lehote môže Kupujúci tovar priniesť na miesto prevádzky spoločnosti. Neskoršie reklamácie tovaru, ktorý bol prevzatý bez výhrad nebudú uznané. Ak je vadná len časť z doručeného tovaru, neoprávňuje to Kupujúceho na vrátenie celej dodávky.

 

4.3 Ak tovar pri prevzatí Kupujúcim spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 

4.4 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

 

4.5 Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou ani za vady tovaru vzniknuté po jeho prevzatí, ak

4.5.1 spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

4.5.2 spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

4.5.3 reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne ak ide o tovar (najmä o diely do motora, ktoré Predávajúci ponúka výhradne na profesionálne používanie pretekármi), ktorého životnosť sa predpokladá na hodiny používania a závisí od mnohých ďalších podmienok ich používania, pričom záruka je vylúčená už výrobcom. Prevzatím tovaru sa v tomto prípade rozumie riadne nainštalovanie tovaru do príslušného zariadenia v odbornom servise.

 

4.6 Predávajúci nezodpovedá za vady:

4.6.1 pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

4.6.2 ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

4.6.3 spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

4.6.4 ak zariadenie, v ktorom je tovar nainštalovaný, bolo servisované v inom ako odbornom servise, t. j. predpokladá sa, že vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 

4.7 O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť písomný doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

 

4.8 Ak Kupujúci spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je Predávajúci povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

Článok 5

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ Predávajúci) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

 

5.2 Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

 

5.3 Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

5.4 Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

 

5.5 Záručný list obsahuje obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

5.5.1 na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

5.5.2 aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadový tovar),

5.5.3 aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

 

5.6 Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

5.7 Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 

5.8 Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

5.9 V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo textovou správou na ním určené kontaktné telefónne číslo, e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu alebo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

5.9.1 po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

5.9.2 v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

5.9.3 v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

5.9.4 v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; Predávajúci môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

5.9.5 poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

 

Článok 6

Práva spotrebiteľa

 

6.1 Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú. Neprimeranosť nákladov posúdi Predávajúci v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadovú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

 

6.2 Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

6.2.1 na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

6.2.2 právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

 

6.3 Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

 

6.4 Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

6.5 Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

 

 

Článok 7

Reklamácia použitého a vadného tovaru

 

7.1 Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadového tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadový tovar.

 

7.2 Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie Reklamačného poriadku. Platnosť tohto Reklamačného poriadku sa ruší vydaním nového Reklamačného poriadku.

 

8.2 Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.